خرید بلیط

جام ملت‌های آسیا 2019 امارات

دور گروهی یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
1 - 1
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ - گروه A
استادیوم:
شهر:
دور گروهی دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
1 - 0
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ - گروه B
استادیوم:
شهر:
دور گروهی دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
4 - 1
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ - گروه A
استادیوم:
شهر:
دور گروهی دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
0 - 5
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ - گروه D
استادیوم:
شهر:
دور گروهی دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
0 - 0
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ - گروه B
استادیوم:
شهر:
دور گروهی سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
1 - 2
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ - گروه C
استادیوم:
شهر:
دور گروهی سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
0 - 1
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ - گروه C
استادیوم:
شهر:
دور گروهی چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
2 - 3
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ - گروه D
استادیوم:
شهر:
دور گروهی چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
0 - 4
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ - گروه E
استادیوم:
شهر:
دور گروهی پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
2 - 3
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - گروه F
استادیوم:
شهر:
دور گروهی پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
1 - 0
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - گروه A
استادیوم:
شهر:
دور گروهی پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
1 - 2
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - گروه F
استادیوم:
شهر:
دور گروهی پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
0 - 2
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - گروه E
استادیوم:
شهر:
دور گروهی جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷
0 - 2
جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷ - گروه B
استادیوم:
شهر:
دور گروهی جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷
2 - 0
جمعه ۲۱ دی ۱۳۹۷ - گروه A
استادیوم:
شهر:
دور گروهی شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
3 - 0
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ - گروه B
استادیوم:
شهر:
دور گروهی شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
2 - 0
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ - گروه D
استادیوم:
شهر:
دور گروهی شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
3 - 0
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ - گروه C
استادیوم:
شهر:
دور گروهی شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
1 - 0
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ - گروه C
استادیوم:
شهر:
دور گروهی یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
3 - 0
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ - گروه D
استادیوم:
شهر:
دور گروهی یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
2 - 0
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ - گروه E
استادیوم:
شهر:
دور گروهی دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
6 - 0
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ - گروه E
استادیوم:
شهر:
دور گروهی دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
1 - 0
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ - گروه F
استادیوم:
شهر:
دور گروهی دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
4 - 0
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ - گروه F
استادیوم:
شهر:
دور گروهی سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
1 - 1
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ - گروه A
استادیوم:
شهر:
دور گروهی سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
1 - 0
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ - گروه A
استادیوم:
شهر:
دور گروهی چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
2 - 3
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ - گروه B
استادیوم:
شهر:
دور گروهی چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
0 - 0
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ - گروه B
استادیوم:
شهر:
دور گروهی چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷
0 - 0
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ - گروه D
استادیوم:
شهر:
دور گروهی پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
1 - 3
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ - گروه C
استادیوم:
شهر:
دور گروهی پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
0 - 2
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ - گروه C
استادیوم:
شهر:
دور گروهی پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
1 - 2
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ - گروه F
استادیوم:
شهر:
دور گروهی پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
0 - 2
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ - گروه D
استادیوم:
شهر:
دور گروهی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷
1 - 3
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ - گروه F
استادیوم:
شهر:
دور گروهی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷
2 - 0
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ - گروه E
استادیوم:
شهر:
دور گروهی جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷
1 - 4
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ - گروه E
استادیوم:
شهر:
یک‌هشتم نهایی دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
1 - 1
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌هشتم نهایی
استادیوم:
شهر:
یک‌هشتم نهایی دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷
2 - 1
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌هشتم نهایی
استادیوم:
شهر:
یک‌هشتم نهایی سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
0 - 1
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌هشتم نهایی
استادیوم:
شهر:
یک‌هشتم نهایی سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
1 - 2
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌هشتم نهایی
استادیوم:
شهر:
یک‌هشتم نهایی سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
0 - 0
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌هشتم نهایی
استادیوم:
شهر:
یک‌هشتم نهایی سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
2 - 3
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌هشتم نهایی
استادیوم:
شهر:
یک‌هشتم نهایی چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
0 - 1
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌هشتم نهایی
استادیوم:
شهر:
یک‌چهارم نهایی جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷
1 - 0
جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌چهارم نهایی
استادیوم:
شهر:
یک‌چهارم نهایی جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷
3 - 0
جمعه ۵ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌چهارم نهایی
استادیوم:
شهر:
یک‌چهارم نهایی شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷
1 - 0
شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌چهارم نهایی
استادیوم:
شهر:
یک‌چهارم نهایی شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷
0 - 1
شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌چهارم نهایی
استادیوم:
شهر:
نیمه نهایی سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷
3 - 0
سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ - نیمه نهایی
استادیوم:
شهر:
نیمه نهایی چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
0 - 4
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - نیمه نهایی
استادیوم:
شهر:
فینال شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
3 - 1
شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - فینال
استادیوم:
شهر:
یک‌هشتم نهایی یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
0 - 2
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - یک‌هشتم نهایی
استادیوم:
شهر:
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت خورشید عصر ارتباطات می باشد و هرگونه کپی‌برداری بدون ذکر نام و لینک منبع غیر قانونی بوده و قابل پیگرد میباشد.
Copyright © 2013-19